Poradenství - ochrana životního prostředí

 Nabízím zpracování dokumentace požadované právními předpisy, např.:

  • havarijních plánů podle vodního zákona
  • provozních řádů zdrojů znečišťování ovzduší
  • dokumentace potřebné pro splnění požadavků zákona č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě
  • další dokumentace.

Nabízím i udržování této dokumentace, popř. zpracování aktualizace, např.:

  • aktualizaci protokolů o nezařazení podle nového zákona č. 224/2015 Sb.
  • aktualizaci pravidel pro nakládání s některými nebezpečnými látkami a směsmi podle novely zákona č. 258/2000 Sb.
  • úpravu značení odpadů a identifikačních listů nebezpečných odpadů podle novely zákna č. 185/2001 Sb.

Nabízím posouzení stavu ochrany životního prostředí ve Vaší společnosti, které může být použito i jako hodnocení souladu s právními požadavky podle požadavků normy ISO 14001.