Implementace systému managementu

Systém řízení podle ČSN EN ISO 9001:2009

749752363

Systémy managementu kvality - Požadavky
Vzhledem k neustále se zvyšujícím nárokům zákazníků na systém řízení a efektivní realizaci v organizacích byly zpracovány normy systému managementu kvality řady ISO 9000.
Základní normy systému managementu jakosti jsou rozčleněny na:
ČSN EN ISO 9001:2009 Systémy managementu kvality - Požadavky
V normě ISO 9001 jsou specifikovány požadavky na systém managementu kvality, který mohou organizace používat pro interní aplikaci, certifikaci nebo pro smluvní účely s dodavateli a zákazníky.
Využívá se při certifikaci pro nezávislé posouzení schopnosti organizace plnit požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2009, zákazníků, požadavky předpisů, vlastních požadavků stanovených pro efektivní fungování všech procesů a neustálého zlepšování systému managementu kvality.
 

Norma ISO 9004

30

ČSN EN ISO 9000:2006 Systémy managementu kvality - Základní proncipy a slovník

363461_4910

V normě ISO 9000 jsou uvedeny základy a zásady systému managementu jakosti a terminologie systému managementu jakosti
Využívá se k vysvětlení používaných termínů v systému managementu jakosti a jejich vzájemných vazeb
 

Přínosy certifikace systému managementu jakosti podle ČSN EN ISO 9001:2001

118787923

• poskytování služeb i nejnáročnějším zákazníkům a možnost získání nových s ohledem na zvyšování jejich spokojenosti; • možnost účastnit se výběrových řízení velkých zakázek především ve státní správě; • efektivně nastavenými procesy navyšovat tržby, zisk, tržní podíl a tím zvyšovat spokojenost majitelů; • prokázání závazku k plnění zákonných požadavků a požadavků předpisů; • garance stálosti výrobního procesu a tím i stabilní a vysokou kvalitu poskytovaných služeb a produktů zákazníkům; • prokázání vhodnosti, účinnosti a efektivnosti vybudovaného systému managementu jakosti třetí nezávislou stranou; • zkvalitnění systému řízení, zdokonalení organizační struktury organizace; • zlepšení pořádku a zvýšení efektivnosti v celé organizaci; • optimalizace nákladů - redukce provozních nákladů, snížení nákladů na neshodné výrobky, úspory surovin, energie a dalších zdrojů; • zvýšení důvěry veřejnosti a státních kontrolních orgánů; • vybudovaný samoregulující systém reagující pružně na změny požadavků zákazníků, legislativních požadavků i změn uvnitř organizace (např. nových technologií, organizačních změn apod.); • vstupem do EU - kompatibilita systému managementu jakosti s praxí v zemích EU, rychlé přizpůsobení českých výrobců s požadavky vstupu do EU.

Certifikace systému podle ČSN EN ISO 14001:2005

1128082359-10

Systémy environmentálního managementu Vzhledem k neustále se zvyšujícím nárokům zainteresovaných stran (společnost, zákazník, organizace) na systém ochrany životního prostředí a efektivní realizaci v organizacích byly zpracovány normy systému environmentálního managementu.

 

Normy jsou rozčleněny na: ČSN EN ISO 14001:2005

Systémy environmentálního managementu - Požadavky s návodem pro použití V ČSN EN ISO 14001 jsou specifikovány požadavky na systém environmentálního managementu, který mohou organizace používat pro interní aplikaci, certifikaci nebo pro smluvní účely s dodavateli a zákazníky. Využívá se při certifikaci k nezávislému posouzení schopnosti organizace vytvořit a udržovat postupy k identifikaci environmentálních aspektů svých činností, služeb a výrobků, které mohou řídit a na které mohou podle očekávání mít určitý vliv, plnění právních a jiných požadavků, vlastních požadavků stanovených pro efektivní fungování všech procesů a neustálého zlepšování systému environmentálního managementu.

 

ČSN EN ISO 14004:2005

Systémy environmentálního managementu - Všeobecná směrnice k zásadám, systémům a podpůrným metodám V ČSN ISO 14004 je uveden návod na širší rozsah systému environmentálního managementu, než poskytuje ČSN EN ISO 14001. Je soustředěna zejména na neustálé zlepšování výkonnosti a efektivnosti celé organizace. Přínosy Certifikace podle ČSN EN ISO 14001:2005 • Zajištění a vylepšení péče o prostředí • Uvědomování si vlastní odpovědnosti • Zprůhlednění rizik, snížení rizik • Profil / Image • Motivace zaměstnanců • Včasné rozpoznání problémů s prostředím • Více záruk o plnění právních a jiných požadavků • Konkurenční výhody • Nástroj řízení, vhodné využívání zdrojů

Certifikace systému podle OHSAS 18001

511999973

Occupational health and safety management systems - Specification (Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - Specifikace) Bezpečnost a ochrana zdraví při práci tvoří důležitou součást řízení každé organizace především v návaznosti na právní požadavky země, ve které organizace podniká. Je proto přirozeným procesem, že ochranu zdraví organizace postupně zahrnují do svého již vybudovaného systému řízení QMS a/nebo EMS, anebo budují tyto systémy současně jako integrované. V současnosti stále více organizací usiluje o dosažení vysokých standardů v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví pracovníků. Snahou je též prokázat toto úsilí zákazníkům, akcionářům a dalším stranám zainteresovaným na fungování organizací. Současně s tím přísnější právní prostředí klade stále více nároků v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví pracovníků. Od organizací se očekávají jasné závazky a přímé proaktivní postoje k bezpečnosti práce a ochraně zdraví pracovníků. Možností, jak prezentovat zájem managementu organizací o bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci, je certifikace systému managementu bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci dle OHSAS 18001. OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Assessment Specification) je mezinárodní standard týkající se systému řízení bezpečnosti práce a ochrany zdraví pracovníků, který umožňuje organizacím řídit svoje rizika a neustále se zlepšovat v této oblasti. Norma OHSAS 18001 je koncipována, aby byla použitelná pro organizace všech typů a velikostí a navazuje svojí strukturou na normy ČSN EN ISO 9001:2001 a ČSN EN ISO 14001:2005 tak, aby bylo možno vytvořit integrovaný systém řízení organizace. Norma OHSAS 18001 se od struktury norem řady ČSN ISO 9000:2001 a řady ČSN EN ISO 14000:2005 odlišuje zejména v oblastech, které se týkají aplikace postupů omezování rizika. Jde zpravidla o třístupňový proces zahrnující: • identifikaci nebezpečí; • hodnocení rizika; • omezení rizika. Právní předpisy i tato norma zdůrazňují požadavek, aby organizace navrhly a zavedly opatření, která všude, kde je to možné, odstraní omezí, nebo zaměstnance od nebezpečí izolují. V případě, že to možné není, musí být pracovní činnost plánována a řízena pomocí organizačních opatření tak, aby její výkon byl bezpečný a neohrožoval zdraví. Přínosy certifikace systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle OHSAS 18001 • prokázání závazku k zajišťování a zlepšování systému bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci přijatý na všech úrovních a všemi funkcemi v organizaci, zejména vrcholovým vedením; • prokázání systematického omezování rizik, resp. nebezpečí, které ohrožují bezpečnost a zdraví všech osob ovlivňovaných činnostmi, výrobky nebo službami organizace; • omezení výskytu nemocí z povolání a pracovních úrazů; • zvýšení výkonnosti a následné snížení nehodovosti a prostojů při práci • minimalizace nákladů spojených s nehodami na pracovišti; • prokázání závazku k plnění zákonných požadavků a požadavků předpisů týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; • vybudovaný samoregulující systém reagující pružně na změny požadavků z legislativních předpisů, bezpečnostních požadavků i změn uvnitř organizace (např. nových technologií, organizačních změn apod.).